Kukunochi workers

2018.06.13


Shinya Nohara / Photo: Shinsaku Arakawa


Tsuyoshi Uchida / Photo: Shinsaku Arakawa


Sera Kanno / Photo: Shinsaku Arakawa