Kukunochi workers


Shinya Nohara / Photo: Shinsaku Arakawa


Tsuyoshi Uchida / Photo: Shinsaku Arakawa


Sera Kanno / Photo: Shinsaku Arakawa